اتحادیه اروپا توضیح داد که برنامه واکسیناسیون علیه COVID-19 کند است