اتحادیه اروپا از کشورهای عضو می خواهد که جداگانه برای واکسن COVID-19 مذاکره نکنند