اتحادیه اروپا از کشورهای آفریقایی می خواهد که خود را برای تهیه واکسن آماده کنند