اتحادیه اروپا احتمالاً واکسن دوم علیه COVID-19 را منتشر می کند