اتحادیه اروپا آماده حمایت از گسترش تولید واکسن COVID-19 است