ابتدا قربانی را شناسایی کرده و جعبه سیاه را پیدا کنید