آنها در خارج از کشور در استرالیا به پاسپورت ویتنامی خود افتخار و افتخار می کنند