آمریکایی ها با “نجات نجات” با قیمت 600 دلار استراحت می کنند