آمازون برای تحکیم شبکه تأمین خود هواپیماهایی را خریداری می کند