آلمان و ایالات متحده به دنبال “احیای” اتحاد ماوراlantالنهر هستند