آلمان واکسن COVID-19 کافی را برای همه شهروندان سفارش داده است