آلمان مکانیسم اولویت واکسیناسیون علیه COVID-19 را لغو می کند