آلمان در مورد تخریب بسیاری از وسایل نقلیه نظامی در لایپزیگ در شب سال نو تحقیق می کند