آلمان با محاصره طولانی تری روبرو است – محاصره چک از سر گرفته شده است