آلمان از ابتدای شیوع COVID-19 بیشترین میزان مرگ در روز را ثبت کرده است