آقای D. ترامپ و آقای J. بایدن “انرژی خود را برای نامزدهای مجلس سنا” می گذارد