آقای ترامپ و بایدن برای انتخابات سنا در جورجیا تبلیغات انتخاباتی کردند