آقای بایدن که نگران امنیت است ، قطار آمتراک را برای افتتاح سوار نمی کند