آفریقا بیش از 2.83 میلیون مورد گزارش داد ، 67246 مرگ ناشی از COVID-19