آفریقای جنوبی مقاومت واکسن را برای یک نوع ویروس SARS-CoV-2 آزمایش می کند