آفریقای جنوبی قصد دارد تا سال 2021 دو سوم جمعیت خود را با واکسن COVID-19 تأمین کند.