آذربایجان شهر شوشی در قره باغ را پایتخت فرهنگی خود اعلام کرده است